Kaju Katli | Kaju Katri | Kaju Burfi Recipe 

Want to know an easy way to satisfy you sweet tooth? Try this easy to make Kaju Katli right now, and thank me later.